Privacybeleid

Stichting JAM vindt het belangrijk dat er goed om gegaan wordt met jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Stichting JAM houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De eventueel verstrekte persoonsgegevens gebruikt Stichting JAM alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Op de website wordt gebruik gemaakt van een contactformulier en een klachtenformulier. Stichting JAM deelt persoonsgegevens niet met derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet.

Inzien van gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kan je contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Stichting JAM bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.

Beveiligen van persoonsgegevens

Stichting JAM neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er vermoedens zijn dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stichtingjam.com

Voor privacy gerelateerde vragen kan je contact opnemen via het contactformulier op onze website.